Bệnh tà đã không còn ở biểu, nhưng cũng chưa thành lý chứng của Dương minh.

Căn cứ vào một loạt chứng trạng bệnh kể trên có thể nhận rõ là bệnh tà đã không còn ở biểu, nhưng cũng chưa thành lý chứng của Dương minh, cho nên nói bệnh này là nhiệt, chúng thuộc bán biểu,... Read More