Đại giả toàn phúc thang, Đinh hương thị đế thang, Quất bì trúc nhự thang.

– Đại giả toàn phúc thang: Vị thuốc: Toàn phúc hoa 12g, Bán hạ 20g, Đại giả thạch 12g, Sinh Cương 20g, Nhân sâm 12g, Đại táo 12 quả. Cam thao 4g. Chủ trị: Chữa thương hàn sau khi đã phát hàn, hoặc... Read More