CHÚNG TA MỘT NGÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ

CHÚNG TA MỘT NGÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI, TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ?
Chúng ta là phàm phu, phiền não tập khí chưa đoạn, chỉ cần có trí tuệ và sức định thì câu Phật hiệu của bạn chân thật có sức mạnh làm cho phiền não, tập khí, vọng tưởng của bạn bị đè xuống.
Cách hàng phục thế nào? Chúng ta gọi là biết niệm Phật.
Ngay khi tâm phiền não của bạn mới vừa động thì phải mau niệm “A Di Đà Phật” chuyển đổi tâm niệm của bạn lại, con người này gọi là biết niệm Phật, là biết dụng công.
Bạn gặp được người thiện, thuận cảnh, trong lòng khởi lên tâm tham ái thì niệm câu “A Di Đà Phật” để đánh bạt đi cái tâm tham ái đó. Phải mau niệm Phật, niệm hết đi phiền não, đây gọi là công phu có lực, phiền não không khởi hiện hành.
Gặp được người ác, gặp phải nghịch cảnh, tâm sân hận sanh khởi lên cũng phải mau niệm A Di Đà Phật làm cho nó bình lặng. Công phu niệm Phật có lực hay không có lực chính ngay chỗ này.
Nếu như vọng tưởng tập khí của bạn rất nặng, Phật hiệu không thể hàng phục được thì lớn tiếng niệm. Nhất định phải hàng phục được nó.
Một ngày từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm làm những việc gì? Chính là làm một việc này, mỗi giờ mỗi phút chiếu theo phiền não tập khí của chính mình, chỉ cần tâm vừa động thì vội vàng niệm Phật để hàng phục nó. Đây gọi là niệm Phật, gọi là công phu.
Tất cả thời, tất cả nơi, trong tất cả thuận, nghịch duyên, luôn là giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng sanh trí tuệ. Trí tuệ sanh khởi rồi thì bạn liền sẽ nhìn thấu thế giới,thế giới này nghiệp nhân quả báo hình sắc bạn đều rõ ràng, lý sự tánh tướng bạn đều rõ ràng, đều tường tận. Tường tận gọi là nhìn thấu, tâm địa của bạn quyết định sẽ không tiêm nhiễm nó, tùy duyên mà không phan duyên, công phu của bạn liền đắc lực.
Công phu có lực thì liễu sanh tử, ra khỏi ba cõi, vãng sanh mới nắm chắc được phần, có như vậy ngay trong đời này bạn mới không để lỡ mất cơ hội tốt để làm A Duy Việt Chí Bồ Tát.
A DI ĐÀ PHẬT
HT. TỊNH KHÔNG

2 thoughts on “CHÚNG TA MỘT NGÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *