chạy nhanh thì dễ vấp ngã nhưng sợ nhất là khi ngã rồi mà mình lại không biết được mình ngã bởi cái gì và rất cần có ai đó chỉ cho ta con đường tốt nhất và đặc biệt là chi cho ta thấy những cục đá giữa đường mà ta không thấy cần ai đó khi thấy ta ngã thì kéo ta dậy và chỉ cho ta sai lầm của mình cảm ơn mọi người và đặc biệt là Sen Hoàng giúp em hiểu được vấn đề nhé

chạy nhanh thì dễ vấp ngã nhưng sợ nhất là khi ngã rồi mà mình lại không biết được mình ngã bởi cái gì …và rất cần có ai đó chỉ cho ta con đường tốt nhất và đặc biệt là chi cho ta thấy những cục đá giữa đường mà ta không thấy..cần ai đó khi thấy ta ngã thì kéo ta dậy và chỉ cho ta sai lầm của mình .. . . cảm ơn mọi người và đặc biệt là Sen Hoàng giúp em hiểu được vấn đề nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *