Khi như ng bọ phạ n câ u tha nh mọ t co thê đa chê t tâ m tha n đo kho ng co n du ng đu ơ c nư a

“Khi những bộ phận cấu thành một cơ thể đã chết, tấm thân đó không còn dùng được nữa. Nhưng tâm không chết, nó vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng. Khi tâm phát triển trên con đường của phạm hạnh, lợi ích là vô cùng. Nhưng nếu tâm theo các đường ác, nó trở thành nguy hiểm cho chính người đó.” Tu Chau Yen Binh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *